DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
200 - Tôn giáo >
Triết lý. học thuyết về tôn giáo >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2883

Nhan đề: Vài nét về các đoàn thể Phật giáo ở Việt Nam
Tác giả: Lê, Tâm Đắc
Nguyễn, Đức Sự
Từ khoá: Phật giáo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Số 1-2011. Tr. 19-28.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2883
Appears in Collections:Triết lý. học thuyết về tôn giáo

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TG_0004.PDF358,81 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback