DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/279

Nhan đề: Ngoại ngữ và quốc ngữ, tiếng chính thức, tiếng mẹ đẻ
Tác giả: Bùi, Hiển
Từ khoá: Ngôn ngữ
Quốc ngữ
Tiếng mẹ đẻ
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 114-05/2005, Trang 39-41
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/279
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3.Bui Hien.pdf4,26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback