Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2687
Title: Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước trong bối cảnh phát triển thị trường chứng khoán
Authors: Nguyễn, Ngọc Bảo
Keywords: Chính sách tiền tệ
Ngân hàng nhà nước
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2007-06-01
Description: Thị trường tài chính tiền tệ, số 11(223). Trang 22-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2687
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_0046.pdf4 trang1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.