DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Đầu tư >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2687

Nhan đề: Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước trong bối cảnh phát triển thị trường chứng khoán
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Bảo
Từ khoá: Chính sách tiền tệ
Ngân hàng nhà nước
Thị trường chứng khoán
Năm xuất bản: 2007-06-01
Mô tả: Thị trường tài chính tiền tệ, số 11(223). Trang 22-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2687
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DT_0046.pdf4 trang1,52 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback