DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2681

Nhan đề: Nghiên cứu thành phần axit của dầu rái
Tác giả: Võ, Kim Thành
Nguyễn, Phú Nghĩ
Phạm, Thị Hà
Từ khoá: Dầu rái
Năm xuất bản: 2004
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2681
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vo Kim Thanh.pdfMục lục298,25 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback