DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2673

Nhan đề: Thiết lập cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý môi trường không khí thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Trương, Lê Bích Trâm
Nguyễn, Ngọc Diệp
Từ khoá: Cơ sở dữ liệu GIS
Quản lý môi trường
Năm xuất bản: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2673
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Truong Le Bich Tram.pdfMục lục2,73 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback