DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Đầu tư >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2649

Nhan đề: Đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Bất động sản
Tác giả: Vũ, Đình Ánh
Nguyễn, Thị Hồng Nga
Từ khoá: Nguồn đầu tư
Bất động sản
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, số 2(43). Trang 10-14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2649
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DT_0036.pdf5 trang1,48 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback