DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Đầu tư >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2646

Nhan đề: Phan tán rủi ro đầu tư chứng khoán thông qua việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
Tác giả: Trần, Văn Trí
Từ khoá: Phân tán rủi ro
Chứng khoán
Năm xuất bản: 2007-03
Mô tả: Tạp chí ngân hàng, số 6, tháng 3/2007. Trang 29-30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2646
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DT_0059.pdf2 trang684,44 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback