DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Đầu tư >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2636

Nhan đề: Môi trường đầu tư bất động sản Việt Nam: Cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp
Tác giả: Trần, Kim Chung
Từ khoá: Đầu tư bất động sản
Thực trạng
Giải pháp
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Quản lý kinh tế. Trang 30-36
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2636
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DT_0029.pdf7 trang1,85 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback