DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH cấp Bộ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2523

Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán
Tác giả: Nguyễn, Tấn Khôi
Trần, Hồ Thủy Tiên
Nguyễn, Văn Nguyên
Huỳnh, Công Pháp
Từ khoá: Hệ thống hỗ trợ tính toán
Hệ thống xử lý song song
Môi trường phân tán
Năm xuất bản: 2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2523
Appears in Collections:Báo cáo NCKH cấp Bộ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nguyen Tan Khoi.pdfMục lục2,42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback