Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2482
Title: Sản xuất phần mềm mô phỏng điều khiển các quá trình & chế tạo module ngoại vi thông minh phục vụ đào tạo trong các trường đại học và sản xuất
Authors: Lâm, Tăng Đức
Ngô, Đình Thanh
Nguyễn, Kim Ánh
Keywords: Phần mềm mô phỏng điều khiển
Module ngoại vi
Issue Date: 2008
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2482
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lam Tang Duc.pdfMục lục6.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.