DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Đầu tư >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2415

Nhan đề: Một số vấn đề đặt ra về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn, Văn Hùng
Từ khoá: Nguồn đầu tư
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Kinh tế Và dự báo, số 5. Trang 44-46
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2415
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DT_0021.pdf3 trang1,08 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback