DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Đầu tư >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2382

Nhan đề: Giải pháp nào để thu hút vốn đầu tư phát triển khu công nghệ cao Việt Nam?
Tác giả: Nguyễn, Thị Mỹ Dung
Từ khoá: Nguồn vốn đầu tư
Thu hút
Năm xuất bản: 2007-08
Mô tả: Tạp chí ngân hàng, số 15. Trang 39-41
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2382
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DT_0017.pdf3 trang1,02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback