DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Đầu tư >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2372

Nhan đề: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Cẩm
Từ khoá: Nguồn vốn đầu tư
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí kinh tế và phát triển. Trang 33-34
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2372
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DT_0015.pdf2 trang670 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback