DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Đầu tư >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2348

Nhan đề: Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam: Thực trạng và phát triển
Tác giả: Lại, Lâm Anh
Vũ, Xuân Trường
Từ khoá: Nguồn đầu tư
Thực trạng
Triển vọng
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới, số 6(134). Trang 60-74
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2348
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DT_0008.pdf15 trang4,1 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback