Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2258
Title: Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới tới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Authors: Bùi, Thúy Vân
Nguyễn, Đức Sơn
Keywords: Tổ chức thương mại
Nhà đầu tư
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí kinh tế và phát triển. Trang 43-45
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2258
Appears in Collections:Đầu tư

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_0004.pdf3 trang999.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.