Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1623
Title: Rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - cách tiếp cận từ tính chất sở hữu
Authors: Phan, Thị Thu Hà
Keywords: Ngân hàng thương mại
Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 24-12/2006, Tr.10-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1623
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0232.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.