DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1448

Nhan đề: Hiện tượng chuyển nghĩa của các từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh và tiếng Việt
Tác giả: Trần, Minh
Từ khoá: hiện tượng
chuyển nghĩa
từ ngữ
bộ phận
cơ thể
tiếng Anh
tiếng Việt
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngôn Ngữ, Số 10/2009, Trang 53-63
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1448
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0080.pdf4,96 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback