Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1393
Title: Điển dạng và hiển dạng của câu ghép tiếng Việt xét từ ngôn ngữ học đại cương (Qua khảo sát của hoạt động của phát ngôn chứa cấu trúc Nếu ... thì )
Authors: Trần, Chung Toàn
Nguyễn, Thu Thuỷ
Keywords: điển dạng
hiển dạng
câu ghép
tiếng Việt
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngôn Ngữ, Số 5/2009, Trang 10-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1393
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NN_0069.pdf7.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.