DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1393

Nhan đề: Điển dạng và hiển dạng của câu ghép tiếng Việt xét từ ngôn ngữ học đại cương (Qua khảo sát của hoạt động của phát ngôn chứa cấu trúc Nếu ... thì )
Tác giả: Trần, Chung Toàn
Nguyễn, Thu Thuỷ
Từ khoá: điển dạng
hiển dạng
câu ghép
tiếng Việt
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngôn Ngữ, Số 5/2009, Trang 10-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1393
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0069.pdf7,47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback