DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1351

Nhan đề: Một số đối lập giá trị văn hoá và quan niệm phổ biến trong giao tiếp liên văn hoá
Tác giả: Nguyễn, Hoà
Từ khoá: giá trị
văn hoá
giao tiếp
liên văn hoá
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Ngôn Ngữ, Số 5/2009, Trang 1-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1351
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0060.pdf4,64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback