DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Chính trị >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1273

Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên
Tác giả: Thái, Bình Dương
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục lý luận. Trang 17-21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1273
Appears in Collections:Chính trị

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CT_0001.pdf5 trang3 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback