Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10643
Title: Tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của hệ thống điện phân phối dựa trên trạng thái các phần tử
Other Titles: Calculating the reliability indices of distribution systems based on component states
Authors: Trần, Tấn Vinh
Keywords: Hệ thống phân phối
Thiết bị phân đoạn
Độ tin cậy
Phương pháp không gian trạng thái
Xác suất
Tần suất và thời gian trạng thái
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 124 - 129.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10643
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhToanCacChiTieuDoTinCay.TT.pdfTóm tắt94.11 kBAdobe PDFView/Open
TinhToanCacChiTieuDoTinCay.TV.pdfNội dung577.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.