Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10626
Title: Nghiên cứu các yếu tố bất định của thông số vận hành để tính toán và phân tích chế độ làm việc của hệ thống điện
Other Titles: Study on uncertainty of operating parameters tocalculate and analyze working condition of power systems
Authors: Lê, Đình Dương
Ngô, Văn Dưỡng
Nguyễn, Thị Ái Nhi
...
Keywords: Nguồn năng lượng mới
Yếu tố bất định
Phương pháp xác suất
Hàm phân bố
Trào lưu công suất
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 34 - 38.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10626
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCacYeuToBatDinh.TT.pdfTóm tắt97.04 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCacYeuToBatDinh.TV.pdfNội dung491.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.