Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10615
Title: Mô hình liên kết giữa nhà phân phối và các nhà sản xuất trong phát triển thương hiệu riêng - trường hợp siêu thị Coopmart
Other Titles: Model links distributors and manufacturers in private brand development - the case of Coopmart supermarket
Authors: Đặng, Văn Mỹ
Keywords: Sản xuất
Phân phối
Liên kết
Hợp tác
Hàng nhãn riêng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 123 - 127.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10615
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhLienKet.TT.pdfTóm tắt91.21 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhLienKet.TV.pdfNội dung507.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.