Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10586
Title: Áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động cho học phần "Nhập môn Đông phương học" trong chương trình đào tạo ngành Đông phương học tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Applying methods of active teaching on the subject "Introduction to Oriental Studies" in the curriculum of Oriental Studies at the University of Foreign Language Studies, The University of Danang
Authors: Lê, Thị Kim Oanh
Keywords: Khoa Quốc tế học
Đông phương học
Phương pháp giảng dạy chủ động
Nhập môn Đông phương học
Chương trình đào tạo ngành Đông phương học
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 26 - 29.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10586
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ApDungPhuongPhapGiangDay.TT.pdfTóm tắt208.31 kBAdobe PDFView/Open
ApDungPhuongPhapGiangDay.TV.pdfNội dung633.02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.