Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10566
Title: Sử dụng bảng tiêu chí đánh giá độ mạch lạc cho kĩ năng viết bài văn tranh luận của sinh viên khoa Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Using rubric to assess and improve coherence in writing argumentative essays of English Department students at University of Foreign Language Studies, the University of Danang
Authors: Nguyễn, Ngọc Nhật Minh
Đoàn, Ngọc Thảo Chi
Keywords: Kỹ năng viết
Viết tranh luận
Đánh giá
Mạch lạc
Bản tiêu chí
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(87). 2015; Trang 66 - 72.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10566
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungBangTieuChiDanhGia.TT.pdfTóm tắt95.35 kBAdobe PDFView/Open
SuDungBangTieuChiDanhGia.TV.pdfNội dung506.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.