Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10558
Title: Hướng dẫn sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Guide the use of hands - on method in teaching Science subject for the students learning Primary Education major of Pedagogical University of Danang University.
Authors: Nguyễn, Phan Lâm Quyên
Keywords: Bàn tay nặn bột
Phương pháp dạy học
Môn Khoa học
Tiểu học
Sinh viên ngành Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 02(87). 2015; Trang 24 - 29.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10558
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuongDanSuDung.TT.pdfTóm tắt94.26 kBAdobe PDFView/Open
HuongDanSuDung.TV.pdfNội dung486.75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.