Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10523
Title: Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính
Other Titles: The application of case study method in teaching Finance Accounting
Authors: Nguyễn, Linh Giang
Keywords: Phương pháp dạy học tích cực
Sinh viên
Quá trình học tập
Phương pháp nghiên cứu tình huống
Kế toán tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 74 - 78.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10523
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VanDungPhuongPhapNghienCuuTinhHuong.TT.pdfTóm tắt89.24 kBAdobe PDFView/Open
VanDungPhuongPhapNghienCuuTinhHuong.TV.pdfNội dung442.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.