Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10490
Title: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng Đà Nẵng
Other Titles: Researching into factors that affect intention to use Mobile banking service of customers in Da Nang
Authors: Nguyễn, Thị Thu Ngân
Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Đặng, Thị Thanh Minh
Keywords: Ngân hàng điện tử
Mobile banking
Mô hình UTAUT
Ý định sử dụng
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 100 - 104.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10490
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuNhanToAnhHuongDenYDinh.TT.pdfTóm tắt91.45 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuNhanToAnhHuongDenYDinh.TV.pdfNội dung480.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.