Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10469
Title: Chương trình dò tìm chuyển động của môi cài đặt trên FPGA
Other Titles: Lip tracking program implemented on FPGA
Authors: Võ, Thị Thu Hồng
Lê, Quốc Bảo Trí
Nguyễn, Ngọc Tài
...
Keywords: Dò chuyển động môi
Phân đoạn vùng môi
FPGA
Phân cụm K-Means
Giải thuật Dijkstra
Pipeline
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 30 - 34.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10469
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChuongTrinhDoTimChuyenDong.TT.pdfTóm tắt92.13 kBAdobe PDFView/Open
ChuongTrinhDoTimChuyenDong.TV.pdfNội dung600.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.