Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10460
Title: Nghiên cứu, tính toán dầm Tensairity trong xây dựng
Other Titles: Analysis and Calculation the Tensairity Beam in Construction
Authors: Nguyễn, Quang Tùng, TS
Lê, Khánh Toàn, TS.
Đỗ, Minh Đức, TS.
Keywords: Tensairity
Beam
Xây dựng
Tính toán
Kết cấu
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN02-49; 147 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về cấu kiện chịu uốn; Chương 2. Nghiên cứu ứng xử của dầm Tensairity; Chương 3. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của dầm Tensairity.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10460
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuangTung.TT.pdfTóm tắt793.84 kBAdobe PDFView/Open
NguyenQuangTung.TV.pdfToàn văn16.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.