Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10339
Title: Nghiên cứu động cơ tác động đến hành vi chia sẻ video quảng cáo của người tiêu dùng trên mạng xã hội ở Đà Nẵng
Other Titles: The research Motivation Impacting to Sharing Advertising Video of Consumers on Social Networks in Da Nang
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền, ThS.
Nguyễn, Lê Lộc Tiên
Phạm, Tuấn Anh
Vũ, Thị Tuyết Mai
Keywords: Video
Quảng cáo
Xu thế
Mạng xã hội
Marketing
Động cơ
Hành vi chia sẻ video quảng cáo
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN07-01; 120 trang.
Table of contents: Chương 1. Nghiên cứu tổng quan; Chương 2. Thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10339
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhHuyen.TT.pdfTóm tắt10.76 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhHuyen.TV.pdfNội dung4.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.