Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10320
Title: Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng dưới định hướng của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
Other Titles: An Investigation into the Situation and Solutions to English Teaching in Danang University, from the Guideline of National Foreign Language Project 2020
Authors: Huỳnh, Ngọc Mai Kha, TS.
Keywords: Giảng dạy tiếng Anh
Năng lực ngôn ngữ
Đề án Quốc Gia
Thực trạng giảng dạy tiếng Anh
Chương trình đào tạo
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-02-TT; 186 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý luận; Chương 2: Thực trạng công tác giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng; Chương 3: Đề xuất hướng đi cho công tác triển khai giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10320
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhNgocMaiKha.TT.pdfTóm tắt994.78 kBAdobe PDFView/Open
HuynhNgocMaiKha.TV.pdfToàn văn10.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.