Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10319
Title: Ẩn dụ ý niệm của các giác quan và việc vận dụng vào dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ
Other Titles: The Solutions to Improve the Rank of the University of Danang on the Regional and International University Rankings
Authors: Trần, Thị Thùy Oanh, TS.
Trần, Quang Hải, TS.
Ngô, Thị Hiền Trang, ThS.
Nguyễn, Trần Uyên Nhi, ThS.
Tăng, Thị Hà Vân, ThS.
Lê, Minh Hiệp, NCS.ThS.
Keywords: Ẩn dụ ý niệm
Cấu trúc ẩn dụ ý niệm
Giác quan
Sinh viên chuyên ngữ
Giảng dạy tiếng Anh
Issue Date: 2019-12
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B.2018 - DNA - 03; 281 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận về ẩn dụ ý niệm; Chương 2: Cấu trúc ẩn dụ ý niệm dựa trên các giác quan trong tiếng Anh và tiếng Việt; Chương 3: Thực trạng sử dụng Cấu trúc ẩn dụ ý niệm dựa trên các giác quan trong tiếng Anh và tiếng Việt của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10319
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuyOanh.TT.pdfTóm tắt725.61 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThuyOanh.TV.pdfToàn văn8.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TranThiThuyOanh_SP.pdfSản phẩm7.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.