Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10258
Title: Một số vấn đề cần hoàn thiện trong phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Other Titles: Some issues in need of improvement in the method of internal credit ratings for business customers at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam
Authors: Nguyễn, Danh Đức
Keywords: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp
Phân loại ngành kinh tế
Xác định qui mô và loại hình sở hữu
Chỉ tiêu tài chính
Chỉ tiêu phi tài chính
Trọng số
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(95). 2015; Trang 62 - 64.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10258
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MotSoVanDe.TT.pdfTóm tắt94.78 kBAdobe PDFView/Open
MotSoVanDe.TV.pdfNội dung349.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.