Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10146
Title: Mô hình hóa và mô phỏng ứng xử của vật liệu mềm chịu ảnh hưởng nhiệt-hóa-cơ
Other Titles: Modelization and Simulation the Fully Coupled Thermo-Chemical-Mechanical Behavior for Soft Materials
Authors: Nguyễn, Văn Thiên Ân, TS.
Huỳnh, Vinh
Nguyễn, Đình Sơn
Keywords: Mô hình hóa ứng xử vật liệu mềm
Tương tác nhiệt-hóa-cơ
Phần tử hữu hạn đa trường
Biến dạng lớn
Mô hình nhiệt động lực học
Cơ học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2016-ĐN02-20; 106 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu ứng xử của vật liệu chịu ảnh hưởng nhiệt hóa cơ; Chương 2: Mô hình ứng xử liên kết nhiệt hóa cơ của vật liệu; Chương 3: Công thức phần tử hữu hạn; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10146
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanThienAn.TT.pdfTóm tắt2.8 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanThienAn.TV.pdfToàn văn8.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.