Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10132
Title: Lựa chọn bài tập thể dục Aerobic nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Choosing the Right Aerobic Exercises to Improve the Physical Health of Female Students in Da Nang Univercity
Authors: Phạm, Thị Phượng, ThS.
Nguyễn, Thị Thúy Hằng, ThS.
Trần, Thị Vi Vân, ThS.
Keywords: Lựa chọn
Bài tập
Thể lực
Sinh viên nữ
Đại học Đà Nẵng
Giáo dục thể chất
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở. Mã số: T2018 - ĐN01 - 05; 118 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Phương pháp và tổ chức nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10132
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiPhuong.TT.pdfTóm tắt1.83 MBAdobe PDFView/Open
PhamThiPhuong.TV.pdfToàn văn20.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.