Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10040
Title: Nghiên cứu dự báo xu thế biến đổi chất lượng nước cho hệ thống sông thành phố Đà Nẵng dưới tác động của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội
Other Titles: Research Forecasting the Water Quality Changes for Da Nang City River System under the Impact of Socio-economic Development
Authors: Hoàng, Hải, TS.
Lê, Hùng, TS.
Tô, Thúy Nga, TS.
Dương, Gia Đức, ThS.
Nguyễn, Dương Quang Chánh, TS.
Thái, Quốc Phong, KS.
...
Keywords: Chất lượng nước
Đà Nẵng
Vu Gia-Hàn
Cu Đê
Dòng chảy
Môi trường
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2017.DNA.10 (MT-1); 468 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam; Chương 2: Khảo sát thực tế và thu thập tài liệu, dữ liệu, xử lí số liệu chất lượng nước, điều kiện tự nhiên - dân sinh, kinh tế - xã hội, môi trường; Chương 3: Tính toán thủy văn nhằm xác định dòng chảy đến lưu vực Vu Gia Thu Bồn và lưu vực Cu Đê; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10040
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangHai.TT.pdfTóm tắt1.64 MBAdobe PDFView/Open
HoangHai.TV.pdfToàn văn22.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.