Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10015
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh THPT thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Thị Ngọc
Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, GS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục pháp luật học sinh
Giáo dục trung học phổ thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 147 trang.
Table of contents: Chương1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10015
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiNgoc.TT.pdfTóm tắt257.53 kBAdobe PDFView/Open
TranThiNgoc.TV.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.