Request a document copy: Biểu diễn số tự nhiên thành tổng các lũy thừa và một số dạng toán liên quan

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel