Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9995
Title: Nghiên cứu hoạt tính sinh học bảo vệ gan của lá Chùm ruột (Phyllanthus acidus) phân bố ở Việt Nam
Other Titles: The Hepatoprotective Effects of Leaves Phyllanthus Acidus in Vietnam
Authors: Nguyễn, Công Thùy Trâm, TS.
Nguyễn, Bá Trung, TS.
Lê, Thị Mai, ThS.
Keywords: Bảo vệ gan
Phyllanthus acidus
Cytokine
DPPH
MDA
Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. B2016-DNA-34-TT; 215 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan tài liệu; Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9995
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenCongThuyTram.TT.pdfTóm tắt1.57 MBAdobe PDFView/Open
NguyenCongThuyTram.TV.pdfToàn văn19.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.