Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9994
Title: Rèn luyện một số kỹ năng dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học qua việc sử dụng dạy học vi mô
Other Titles: Training Teaching Skills in Biology for Students at Pedagogical Universities by Using Microteaching
Authors: Trương, Thị Thanh Mai, TS.
Phan, Đức Duy, PGS.TS.
Lê, Thị Mai, ThS.
Keywords: Dạy học vi mô
Kỹ năng dạy học
Sinh học
Tiêu chí đánh giá
Thao tác kỹ năng
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-01-TT; 260 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn đề tài; Chương 2: Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Sinh học bằng dạy học vi mô; Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9994
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiThanhMai.TT.pdfTóm tắt1.9 MBAdobe PDFView/Open
TruongThiThanhMai.TV.pdfToàn văn23.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.