Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9983
Title: Ứng dụng mô hình Input-Output trong phân tích kinh tế và môi trường - Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam
Other Titles: Application Input-Output Model in Economic and Environmental Analysis - Case Study in Viet Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hương, TS
Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Ái Quỳnh
Ông, Nguyên Chương
Keywords: Môi trường
Liên kết ngược
Liên kết kinh tế
IO
Nhân tử thu nhập
Nhân tử việc làm
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2017-ĐN04-01; 241 trang
Table of contents: Chương 1: Bảng IO và các mô hình vận dụng trong phân tích kinh tế, môi trường; Chương 2: Vận dụng mô hình IO trong phân tích kinh tế, môi trường tại Việt Nam; Chương 3: Kết luận và hàm ý chính sách.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9983
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuong.TT.pdfTóm tắt1.33 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuong.TV.pdfToàn văn18.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.