Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9980
Title: Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn (1558 - 1777)
Other Titles: Defending and Enforcing the Sovereignty Over the Seas and Islands in Cochinchina during the Period of the Nguyen Lords
Authors: Lưu, Trang, PGS.TS.
Nguyễn, Duy Phương, TS.
Trương, Anh Thuận, TS.
Nguyễn, Văn Đăng, PGS.TS.
Trần, Quốc Tuấn, PGS.TS.
Lê, Thị Huyền, ThS.
Keywords: Chủ quyền
Biển đảo
Đàng Trong
Chúa Nguyễn
Phòng thủ
Lịch sử Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2017.DNA.19; 203 trang.
Table of contents: Chương 1: Bối cảnh lịch sử của công cuộc phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong thời chúa Nguyễn; Chương 2: Tổ chức phòng thủ biển đảo Đàng Trong thời chúa Nguyễn (1558 - 1777); Chương 3: Hoạt động thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong thời chúa Nguyễn (1558 - 1777); ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9980
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuTrang.TT.pdfTóm tắt2.5 MBAdobe PDFView/Open
LuuTrang.TV.pdfToàn văn25.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.