Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9979
Title: Nghiên cứu điều chế phức [Cu(CH₃CN)₄]PF₆ và ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng đóng vòng giữa AZIDE và ANKIN-1
Other Titles: Research on the Synthesis of [Cu(CH₃CN)₄]PF₆ Complex and Application as Catalyst for Ring Closing Reaction Between Azide and Alkyne-1
Authors: Đinh, Văn Tạc, TS.
Nguyễn, Trần Nguyên
Vũ, Thị Duyên
Keywords: Phức [Cu(CH₃CN)₄]PF₆
Xúc tác
Azide
Alkyne-1
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-32-TT; 139 trang.
Table of contents: Chương1: Tổng quan; Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9979
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhVanTac.TT.pdfTóm tắt1.71 MBAdobe PDFView/Open
DinhVanTac.TV.pdfToàn văn8.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.