Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9913
Title: Nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Enhacing Quality of Accounting Information Systems for Enterprises in Da Nang City
Authors: Huỳnh, Thị Hồng Hạnh, TS.
Huỳnh, Huy Hòa
Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Nguyễn, Trần Ngọc Diệu
Keywords: Hệ thống thông tin kế toán
Doanh nghiệp
Người sử dụng
Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2019-01
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-13-TT; 274 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9913
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiHongHanh.TT.pdfTóm tắt5.8 MBAdobe PDFView/Open
HuynhThiHongHanh.TV.pdfToàn văn57.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.