Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9912
Title: Phân tích tác động của việc thay đổi giá dầu mỏ đối với nền kinh tế Việt Nam
Other Titles: Analysis of the Impact of Changes in Oil Price on Viet Nam Economy
Authors: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Ông, Nguyên Chương
Nguyễn, Thị Hương
...
Keywords: Giá dầu mỏ
Xăng dầu Việt Nam
Tác động thay đổi giá dầu
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế
Issue Date: 2019-01
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-18-TT; 292 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan các nghiên cứu về tác động của cú sốc giá dầu đối với nền kinh tế; Chương 2.Mô hình, dữ liệu và các kịch bản nghiên cứu; Chương 3.Tác động của việc thay đổi giá dầu nền kinh tế Việt Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9912
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenManhToan.TT.pdfTóm tắt4.4 MBAdobe PDFView/Open
NguyenManhToan.TV.pdfToàn văn48.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.