Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9894
Title: Điều chế và xác định cấu trúc của một số hợp chất phát huỳnh quang boron-dipyrromethane (BODIPY)
Other Titles: Synthesis and Structural Determination of Some Fluorescent Dyes Borondipyrromethane (BODIPY)
Authors: Nguyễn, Trần Nguyên, TS.
Nguyễn, Đình Chương
Nguyễn, Văn Din
Keywords: BODIPY
Hợp chất phát huỳnh quang boron-dipyrromethane (BODIPY)
Hóa hữu cơ
Issue Date: 2016-09
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: Đ2015-03-78; 126 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan lí thuyết; Chương 2.Phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả thực nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9894
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTranNguyen.TT.pdfTóm tắt536.88 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTranNguyen.TV.pdfToàn văn4.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.