Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9891
Title: Nghiên cứu mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tại Khu kinh tế trọng điểm miền Trung
Other Titles: Research on the Level of Meeting the Demand for Human Resources of English Language Major's Students of the University of Foreign Language Studies - University of Danang in the Key Economic Region of Central Vietnam
Authors: Phan, Thị Yến, ThS.
Phan, Minh Tiến, PGS.TS.
Đặng, Vinh, ThS.
Lê, Minh Hiệp, ThS.
Keywords: Mức độ đáp ứng
Đánh giá năng lực
Năng lực nghề nghiệp
Mô hình đánh giá
Năng lực tri thức
Giáo dục
Issue Date: 2019-05
Publisher: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2017-ĐN05-13; 161 trang
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về năng lực và đáp ứng nhu cầu nhân lực; Chương 2.Thực trạng về năng lực đầu ra của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Chương 3.Đề xuất các biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo ngành ngôn ngữ Anh nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực tại miền Trung.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9891
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiYen.TT.pdfTóm tắt1.02 MBAdobe PDFView/Open
PhanThiYen.TV.pdfToàn văn19.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.