Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9890
Title: Phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD (Asset Based Community Development) cho sinh viên ngành công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Development Skills to Use ABCD Method (Asset Based Community Development) for Students of Social Work at University of Education, University of Da Nang
Authors: Bùi, Đình Tuân, ThS.
Lê, Thị Lâm, ThS.
Trịnh, Thị Nguyệt, ThS.
Keywords: Thực tập
Công tác xã hội
Kỹ năng
ABCD
Cộng đồng
Issue Date: 2019-06
Publisher: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2017-DN03-20; 153 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lí luận phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD của sinh viên; Chương 2.Phương pháp và tổ chức nghiên cứu; Chương 3.Thực trạng kĩ năng sử dụng phương pháp ABCD của sinh viên trong thực tập và kết quả thực nghiệm các biện pháp
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9890
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiDinhTuan.TT.pdfTóm tắt1.07 MBAdobe PDFView/Open
BuiDinhTuan.TV.pdfToàn văn2.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.