Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9881
Title: Ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: The Effect of Earnings Management on Stock Price Informativeness on Ho Chi Minh Stock Exchange
Authors: Phan, Thị Đỗ Quyên, TS.
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Lê, Thị Thu Tâm
Keywords: Hành vi điều chỉnh lợi nhuận
Tính minh bạch của thông tin
Tính thông tin của giá cổ phiếu
Thông tin liên quan đến giá trị
Sự bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017 - ĐN4-05; 260 trang
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lí luận về ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu; Chương 2: Thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9881
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiDoQuyen.TT.pdfTóm tắt629.12 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiDoQuyen.TV.pdfToàn văn25.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PhanThiDoQuyen.TM.pdfThuyết minh28.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.